• D a n g o t e-C e m e n t

    This is to ìnform thè general republic that Däñgoté3x cement ïs nøw sôld díréct fròm thè fäctory for #1300 per bäg and #300 tó delìver per bäg,indìvìdual càn ordér a mìñimum of 100bägs, trailer load of 600bàgs,träiler load of 900bägs trailer lòad of 1400bägs and abõvé contäct thé sälès mänäger (0812213/7125)for ïnfo